Følgeforskning

Kronprinsparets Fond samarbeider med Velferdsinstituttet NOVA/Oslo Met om følgeforskning og evaluering av effekten av Flytprogrammet. Alle funn og rapporter er offentlig tilgjengelig. Jon Rogstad er forskningsleder.

Før oppstart gjennomførte Fafo et forprosjekt,
Motivasjon og mestring (2018). Ungdom i målgruppen
deltok, og pekte blant annet må manglende livsmestrings-
kompetanse som årsak til frafall og opplevd utenforskap:
«Lær oss å mestre livet, så mestrer vi skolen».

Forskning viser behov for å styrke ungdom i overgangene
mellom ulike skoleslag. Ungdom opplever overgangen til
videregående skole som ekstra utfordrende.

Kronprinsparets fond logo