Følgeforskning

Kronprinsparets Fond samarbeider med Velferdsinstituttet NOVA/Oslo Met om følgeforskning og evaluering av effekten av Flytprogrammet. Alle funn og rapporter er offentlig tilgjengelig. Jon Rogstad er forskningsleder. Her er rapporten fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet: Unge i Flyt, NOVA/OsloMet

Før oppstart gjennomførte Fafo et forprosjekt,
Motivasjon og mestring (2018). Ungdom i målgruppen
deltok, og pekte blant annet må manglende livsmestrings-
kompetanse som årsak til frafall og opplevd utenforskap:
«Lær oss å mestre livet, så mestrer vi skolen».

Forskning viser behov for å styrke ungdom i overgangene
mellom ulike skoleslag. Ungdom opplever overgangen til
videregående skole som ekstra utfordrende.

Kronprinsparets fond logo